Import-Export dupa Brexit !

Covid-19. Scutire sau amânare plată TVA în Vamă!  

Ultimele informații privind modificările legislative vamale!

Deciziile Comisiei Europene privind epidemia Covid-19 se axează pe patru axe prioritare:

– limitarea răspândirii virusului;
– asigurarea furnizării de echipamente medicale;
– promovarea cercetării pentru tratamente și vaccinuri;
– sprijinirea locurilor de muncă, a companiilor și a economiei.

Având scopul de a facilita lupta împotriva Coronavirus-ului, Direcția Generală a Vămilor a transmis vămilor din teritoriu precizări cu privire la modul de completare a declarațiilor vamale pentru importul bunurilor care în perioada de Stare de Urgență beneficiază de scutiri sau amânari de plată a TVA-ului. Conform Art. 2 alin. 1 din OUG 33/2020: “… nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA … care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență … și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.”

Amânarea de TVA prevăzută în OUG 33/2020 (fără a prezenta un certificat de amânare) se aplică produselor destinate combaterii Covid-19, iar printre acestea regăsim:

– Kituri de testare pentru COVID-19 și aparate de testare si diagnostic;
– Veșminte de protecție și produse similare (măști, mănuși, scuturi din plastic pentru față etc.);
– Termometre;
– Dezinfectanți si produse pentru sterilizare (soluție de alcool, dezinfectant pentru mâini, apă oxigenată);
– Dispozitive medicale (ventilatoare, ecografe, aparate de electrodiagnostic etc.);
– Consumabile medicale (seringi, ace, vată);
– Medicamente pentru tratamentul COVID-19 (de ex. Paracetamol).

Scutirea de TVA se aplică pentru produse în legătură cu dezastrele, de această scutire beneficiază Instituțiile de stat sau Organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de ANAF, pentru:

– bunurile destinate distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României;
– bunurile care răman în proprietatea organizațiilor, dar sunt distribuite gratuit victimelor dezastrelor pe perioada Stării de Urgență;
– bunurile importate de agenţiile pentru ajutor în caz de dezastre, pentru satisfacerea cerinţelor proprii, pe perioada activităţii lor.

Vezi lista completă cu bunuri scutite/amânate la plata TVA aici ->

Euroccoper este alături de parteneri

Situația economică și socială complexă generată de pandemia COVID-19 ne afectează pe toți – angajați, clienți și parteneri de afaceri.

În vederea gestionării activității în mod optim, în aceste momente dificile, Euroccoper a creat un grup de lucru central pentru a asigura continuitatea serviciilor companiei și menținerea calității acestora.

Vă asigurăm pe această cale că am luat toate măsurile pentru ca activitatea noastră să continue, în condiții de siguranță, atât pentru angajații noștri, cât și pentru partenerii noștri de afaceri.

EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici) 

1. Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia.

2. Scopul introducerii EORI 

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

3. Cine este obligat să obţină numărul EORI?

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

– operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
– persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

4. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E.?

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi.

5. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terţ? 

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal unional nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare:

a) depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția următoarelor declarații:
– o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
– o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim;
– o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun depusă de un operator economic stabilit într-o țară de tranzit comun;
– o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în Andorra sau în San Marino.
b) depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii.
c) depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii.
d) acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim, fluvial sau aerian.
e) acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare.

6. Procedura de atribuire a numerelor EORI în România

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră.

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.

Operatorii economici stabiliţi în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
c) documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
d) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:

a) documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
c) documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz;
c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
d) o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal unional, copii ale următoarelor documente:

– fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;
– fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului.

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:

– completate, semnate şi transmise direct de către operatorul economic solicitant;
– completate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI;
– completate, semnate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant.

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI.

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre.

7. Structura numărului EORI în România 

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI). În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

– pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
– pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
– pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
– pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
– pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
– pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

Certificare, Monitorizare și Evaluare AEO

Certificarea de Operator Economic Autorizat (AEO) este adordată doar firmelor care dobândesc un statut de “încredere”, demonstrând că acestea contribuie la securitatea lanțului de aprovizionare internațional și la respectarea reglementărilor vamale în vigoare.

Definiție AEO – Operator Economic Autorizat – 

“O parte implicată în circulația internațională a mărfurilor, care a fost certificată, de către sau în numele unei Administrații Vamale naționale, ca fiind în conformitate cu standardele Organizației Mondiale a Vămilor sau cu un alt standard de securitate echivalent, al lanțului de aprovizionare.” – Organizația Mondială a Vămilor.

O autorizare AEO este un proces de evaluare globală ce se bazează pe aceleași principii ca și în alte standarde internaționale și poate fi acordată numai dacă societatea respectivă adoptă proceduri interne de asigurare a calității, cu privire la:

– Activitatea vamală (certificarea AEOC);

– Aspecte de securitate și siguranță (certificarea AEOS).

Beneficii:

– Amânarea plății TVA la operațiunile de import;

– Acces mai ușor la simplificări vamale;

– Garanție globală cu cuantum redus;

– Reducerea numărului de controale fizice și de verificări ale documentelor;

– Recunoașterea ca partener comercial securizat și sigur.

Monitorizarea constituie o etapă de management, de gestionare a autorizației AEO cu o perioadă nelimitată de aplicare. “Controlul” activității companiei se realizează și după primirea certificării, iar parametrii pot fi verificați printr-o verificare realizată de un consultant extern. 

Acțiuni:

– Observarea continuă a posibilelor încălcări ale conformității;

– Anticiparea apariției unor neconformități;

– Update al procedurilor și instrucțiunilor de lucru.

Soluția Euroccoper

Deținem toate resursele pentru a oferi sprijinul adecvat firmelor interesate care doresc să obțină statutul AEO, prin revizuirea procedurilor existente, implementarea de noi proceduri, completarea chestionarului de autoevaluare și asistență în procesul de verificare realizate de autoritatea vamală. Euroccoper este Operator Economic Autorizat din 2010 și deține un certificat AEOC pentru simplificări vamale și un certificat AEOS pentru securitate și siguranță.

Un audit anual va contribui la asigurarea îndeplinirii condițiilor AEO, pentru a menține reputația și crește competivitatea societății dumneavoastră, prin accesul neîntrerupt la avantajele oferite doar operatorilor economici autorizați.

Antrepozitare vamală (Customs Warehouseing)

Antrepozitarea vamală este un regim vamal, un regim special, prin care mărfurile neunionale pot fi depozitate în spații sau orice alte amplasamente autorizate. Pe întreaga durată a acestui regim, care nu are termen limită, mărfurile sunt sub supraveghere vamală.

Activitatea de antrepozitare vamală se adresează în principal sectoarelor:

– Automotive

– Producție

– Retail

– Distribuție

Beneficii:

– Mărfurile neunionale pot fi depozitate pe teritoriul vamal al Uniunii fără ca acestea să fie supuse taxelor la import.

– Îmbunătățirea cash flow-ului prin suspendarea plății taxelor vamale și a TVA-ului la import.

– Nu se aplică taxe vamale sau TVA în cazul în care mărfurile sunt reexportate.

Soluția Euroccoper

Prin intermediul depozitelor din Timișoara, București, Constanța și Arad, oferim toate garanțiile necesare bunei derulări a operațiunilor, fiind responsabili de îndeplinirea obligațiilor care rezultă din plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozitare vamală.

Poziționarea strategică a acestora permite rapiditate în aprovizionare și livrări, asigurând o capacitate de stocare eficientă și modernă.

Spațiile disponibile în depozitele Euroccoper pot fi personalizate și sunt de diferite tipuri: fără rafturi pentru mărfuri suprapozabile, cu rafturi pentru europaleți sau paleți industriali, totul pentru cea mai bună gestiune a depozitării în funcție de tipologia mărfurilor. 

Culoare de tranzit pentru transport marfă. Asigurarea transportului în perioada Stării de Urgență.

În contextul discuțiilor purtate la nivel european cu privire la asigurarea unor culoare de tranzit pentru transportul de marfă care să le permită operatorilor din industria de profil, din statele membre ale UE și NON UE, să își desfășoare activitatea în condiții normale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Afacerilor Interne au decis următoarele trasee de tranzit pe teritoriul României:

Culoarul 1

Varianta 1: Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Ilia – Deva – Simeria – Sebeș – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Pitești – București – Giurgiu (punct trecere frontieră)

Varianta 2: Borș (frontieră) – Oradea – Cluj Napoca – Alba Iulia – Sebeș – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Pitești – București – Giurgiu (frontieră)

Culoarul 2

Giurgiu (frontieră) – București – Urziceni – Buzău – Focșani – Bacău – Suceava – Siret (frontieră)

Culoarul 3

Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Caransebeș – Orșova – Drobeta Turnu Severin – Șimian – Maglavit- Calafat (frontieră)

Culoarul 4

Moravița (frontieră) – Timișoara – Arad – Oradea – Satu Mare – Halmeu (frontieră)

Culoarul 5

Nădlac (frontieră) – Arad – Timișoara – Lugoj – Ilia – Deva – Simeria – Sebeș – Sibiu – Brașov – Târgu Secuiesc – Lepșa – Focșani – Tesila – Tecuci – Bârlad – Huși – Albița (frontieră)

Prin stabilirea acestor culoare, se asigură un instrument predictibil necesar pentru desfășurarea activității, astfel transportul de marfă, inclusiv de alimente, echipamente medicale și medicamente va avea continuitate, protecție și siguranță.

Link hartă:

Euroccoper continuă activitatea

Timp de 25 ani am organizat expediții naționale și internaționale, iar în prezent am creat o structură internă eficientă și funcțională, astfel încât să furnizăm servicii clienților și partenerilor noștri și în timpul Stării de Urgență. Înțelegem importanța serviciilor logistice și continuitatea acestora în funcționarea companiilor și dorim să asigurăm pe această cale disponibilitatea noastră de a răspunde solicitărilor existente.